SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5206.15N/01606.72Ek000/000/A=000112145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5206.13N/01606.74Ek146/001/A=000204145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5206.11N/01606.70Ek193/029/A=000208145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.90N/01606.73Ek170/024/A=000204145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.70N/01606.78Ek171/031/A=000213145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.47N/01606.91Ek142/029/A=000215145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.29N/01607.14Ek143/026/A=000222145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.16N/01607.30Ek143/017/A=000222145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.02N/01607.48Ek141/025/A=000226145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5204.85N/01607.70Ek140/025/A=000217145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5204.72N/01607.84Ek096/016/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5204.77N/01608.16Ek064/027/A=000240145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5204.88N/01608.49Ek063/022/A=000231145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5204.93N/01608.66Ek064/024/A=000227145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.03N/01608.97Ek065/026/A=000240145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.12N/01609.28Ek063/025/A=000235145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.26N/01609.72Ek064/048/A=000233145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.43N/01610.28Ek064/044/A=000248145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.53N/01610.60Ek057/013/A=000240145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.54N/01610.91Ek088/039/A=000240145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.58N/01611.54Ek085/047/A=000236145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.50N/01611.99Ek118/027/A=000263145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.48N/01612.18Ek080/016/A=000240145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.41N/01612.52Ek120/046/A=000249145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.19N/01613.14Ek119/056/A=000230145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.01N/01613.69Ek120/035/A=000223145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.02N/01613.98Ek072/019/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.04N/01614.08Ek070/000/A=000218145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.04N/01614.08Ek070/000/A=000218145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.04N/01614.08Ek070/000/A=000218145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.04N/01614.08Ek264/003/A=000217145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.04N/01614.08Ek302/000/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2KA:=5205.04N/01614.08Ek302/000/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.08Ek255/005/A=000218145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.00N/01613.78Ek258/027/A=000220145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.14N/01613.31Ek299/045/A=000230145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.33N/01612.77Ek299/046/A=000236145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.49N/01612.30Ek298/021/A=000239145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.50N/01612.12Ek316/015/A=000240145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.58N/01611.78Ek300/012/A=000254145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.69N/01611.78Ek349/020/A=000228145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.84N/01611.66Ek332/016/A=000235145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.93N/01611.58Ek328/018/A=000261145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.08N/01611.40Ek335/023/A=000288145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.19N/01611.30Ek323/024/A=000287145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.31N/01611.06Ek292/021/A=000231145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.36N/01610.89Ek292/015/A=000229145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.42N/01610.72Ek324/010/A=000231145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.47N/01610.65Ek321/007/A=000233145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.62N/01610.62Ek346/019/A=000239145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.74N/01610.58Ek355/004/A=000243145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.58Ek355/005/A=000242145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.56Ek030/000/A=000240145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek076/001/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek076/001/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek076/001/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek076/001/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek076/001/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek076/001/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek212/002/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.83N/01610.57Ek355/013/A=000246145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.96N/01610.71Ek022/025/A=000245145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.10N/01610.79Ek022/022/A=000242145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.20N/01610.86Ek022/024/A=000239145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.40N/01610.99Ek022/027/A=000243145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.57N/01611.10Ek021/014/A=000251145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.70N/01611.18Ek029/012/A=000249145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.79N/01611.24Ek015/011/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.87N/01611.27Ek010/013/A=000267145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.89N/01611.49Ek089/023/A=000272145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.95N/01611.63Ek336/022/A=000273145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.14N/01611.60Ek003/020/A=000280145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.28N/01611.60Ek002/032/A=000273145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.44N/01611.69Ek089/023/A=000269145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.45N/01612.01Ek078/023/A=000283145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.46N/01612.14Ek358/004/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.14Ek359/004/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek041/000/A=000294145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek342/000/A=000294145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.16Ek152/002/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek287/003/A=000299145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek287/003/A=000299145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.16Ek058/000/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek343/000/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.16Ek194/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek357/003/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek357/003/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek357/003/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek168/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.16Ek135/002/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.16Ek132/000/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.17Ek000/000/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.17Ek000/000/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.17Ek078/000/A=000294145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.17Ek152/002/A=000300145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.17Ek152/002/A=000300145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek338/000/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek338/000/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek338/000/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek263/000/A=000293145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek355/001/A=000302145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.17Ek043/001/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek288/001/A=000293145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.49N/01612.16Ek124/000/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.16Ek359/002/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek004/003/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek179/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek187/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.16Ek163/003/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek008/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek002/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek000/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.52N/01612.15Ek002/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek002/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek002/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek002/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek005/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek011/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek011/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek352/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek352/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek352/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek271/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek094/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek044/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek044/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek044/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek044/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.16Ek107/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek107/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek041/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek041/000/A=000294145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek041/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek041/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek020/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.16Ek020/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek082/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek082/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek122/000/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek122/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.14Ek241/000/A=000293145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek241/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek277/002/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.16Ek295/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.14Ek265/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek265/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek265/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.16Ek236/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek213/002/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek213/002/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek216/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek194/004/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek003/000/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.14Ek281/000/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.14Ek284/006/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.51N/01612.15Ek253/000/A=000297145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek196/000/A=000292145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek203/000/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.50N/01612.15Ek207/003/A=000296145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.46N/01612.15Ek180/006/A=000298145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.44N/01611.94Ek267/024/A=000295145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.44N/01611.62Ek269/009/A=000283145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.33N/01611.60Ek182/027/A=000286145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.17N/01611.60Ek181/011/A=000289145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5208.00N/01611.60Ek161/025/A=000284145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.90N/01611.58Ek253/024/A=000287145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.89N/01611.28Ek268/011/A=000273145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.78N/01611.23Ek196/018/A=000270145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.63N/01611.13Ek201/019/A=000271145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.49N/01611.04Ek201/019/A=000261145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.33N/01610.94Ek202/019/A=000258145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.18N/01610.84Ek202/019/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5207.03N/01610.75Ek202/020/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.87N/01610.64Ek201/015/A=000251145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek175/013/A=000252145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek175/005/A=000253145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek175/000/A=000246145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.76N/01610.57Ek175/000/A=000246145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.75N/01610.57Ek264/000/A=000256145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.74N/01610.58Ek157/004/A=000249145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.63N/01610.61Ek166/020/A=000250145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.48N/01610.64Ek181/019/A=000248145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.37N/01610.81Ek112/011/A=000236145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.34N/01610.95Ek112/020/A=000237145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.27N/01611.16Ek132/011/A=000243145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.23N/01611.23Ek132/008/A=000246145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.17N/01611.32Ek143/010/A=000274145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.10N/01611.37Ek155/006/A=000271145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5206.04N/01611.42Ek152/009/A=000278145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.97N/01611.49Ek126/009/A=000268145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.89N/01611.61Ek150/010/A=000249145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.75N/01611.74Ek155/023/A=000231145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.60N/01611.78Ek180/009/A=000230145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.52N/01611.92Ek120/026/A=000271145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.48N/01612.14Ek136/012/A=000236145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.45N/01612.39Ek118/031/A=000249145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.29N/01612.87Ek120/042/A=000237145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.12N/01613.37Ek119/042/A=000231145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5204.99N/01613.77Ek080/026/A=000217145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.05Ek070/019/A=000218145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.02N/01614.09Ek244/004/A=000214145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.02N/01614.09Ek244/004/A=000214145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.03N/01614.09Ek236/000/A=000216145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.03N/01614.09Ek236/000/A=000217145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.03N/01614.08Ek236/000/A=000215145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.03N/01614.09Ek236/000/A=000216145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.09Ek013/003/A=000220145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.08Ek313/000/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.08Ek211/000/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.08Ek334/000/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.03N/01614.08Ek171/003/A=000218145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.07Ek294/000/A=000218145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.08Ek000/000/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.07Ek000/000/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.07Ek000/000/A=000217145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.07Ek000/000/A=000218145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.06N/01614.08Ek004/005/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.08Ek000/000/A=000219145.225Mhz Wojtek
SP3OLO>APSK21,TCPIP*,qAC,T2GREECE:=5205.04N/01614.08Ek000/000/A=000211145.225Mhz Wojtek