E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP251/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP113/000/A=000216 145.8875Mhz DC>12.12v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP293/000/A=000203 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP247/000/A=000200 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP087/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP054/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.12v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP193/000/A=000200 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP227/000/A=000226 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP075/000/A=000229 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.32N\10109.90EP216/000/A=000229 145.8875Mhz DC>12.01v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP053/000/A=000242 145.8875Mhz DC>12.07v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP342/000/A=000249 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP069/000/A=000255 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP197/000/A=000255 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP077/000/A=000259 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP058/000/A=000265 145.8875Mhz DC>12.07v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP258/000/A=000262 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP086/000/A=000262 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP062/000/A=000249 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP236/000/A=000216 145.8875Mhz DC>12.05v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP039/000/A=000216 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP155/000/A=000209 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP210/000/A=000219 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP042/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.12v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP042/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.12v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP207/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP204/000/A=000216 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP102/000/A=000223 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP055/000/A=000223 145.8875Mhz DC>12.05v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP323/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.32N\10109.92EP213/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.92EP150/000/A=000216 145.8875Mhz DC>12.03v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP323/000/A=000203 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP151/000/A=000200 145.8875Mhz DC>12.09v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP315/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP179/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP157/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP012/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.12v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP211/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP072/000/A=000200 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP141/000/A=000200 145.8875Mhz DC>12.09v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP190/000/A=000203 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP171/000/A=000206 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP202/000/A=000200 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP311/000/A=000203 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP214/000/A=000206 145.8875Mhz DC>12.09v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP034/000/A=000206 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP087/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP316/000/A=000219 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP077/000/A=000209 145.8875Mhz DC>12.09v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP011/000/A=000232 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP270/000/A=000242 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP280/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.09v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP244/000/A=000226 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP316/000/A=000232 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP059/000/A=000216 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP333/000/A=000200 145.8875Mhz DC>12.09v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP141/000/A=000203 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP294/000/A=000203 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP289/000/A=000196 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP106/000/A=000190 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP290/000/A=000173 145.8875Mhz DC>12.07v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP325/000/A=000170 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP178/000/A=000177 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP274/000/A=000183 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP188/000/A=000193 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP154/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.05v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP333/000/A=000183 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP011/000/A=000177 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP215/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP023/000/A=000187 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.32N\10109.91EP225/000/A=000177 145.8875Mhz DC>12.09v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.32N\10109.91EP200/000/A=000180 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP209/000/A=000173 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP048/000/A=000167 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP048/000/A=000167 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP330/000/A=000170 145.8875Mhz DC>12.07v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.32N\10109.91EP330/000/A=000170 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP345/000/A=000170 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP132/000/A=000173 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.34N\10109.91EP267/000/A=000157 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP217/000/A=000154 145.8875Mhz DC>12.09v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP165/000/A=000144 145.8875Mhz DC>12.09v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP268/000/A=000150 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP024/000/A=000167 145.8875Mhz DC>12.05v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP260/000/A=000177 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP196/000/A=000183 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.91EP024/000/A=000209 145.8875Mhz DC>12.07v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.32N\10109.90EP062/000/A=000213 145.8875Mhz DC>12.12v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP257/000/A=000206 145.8875Mhz DC>12.05v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.32N\10109.91EP118/000/A=000203 145.8875Mhz DC>12.07v Call Me 145.000Mhz
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.33N\10109.90EP118/000/A=000203 145.8875Mhz DC>12.07v
E27ASY-9>AESPT4,WIDE1-1,qAS,E27FY-2:!1317.32N\10109.90EP220/000/A=000206 145.8875Mhz DC>12.09v