YO8RAA-3 messages


fromtotime message
YO8RAA-3 Heard 06/11 10:32:50z Send another YO3FBD-10,YO3IQI-2,YO3GWM-5,YO4ISC-5
YO8RAA-3 Heard 06/11 10:32:47z Send another YO8RAA-9,YR8C-10,YO3KYD-2,YO6PES-9,YO3KXL-10,YO8RAA-5,YO3JWM-3,
YO8RAA-3 Heard 06/05 11:40:40z Send another YO3IQI-2,YO3FBD-10,YO3IJ-1,YO3KYD-2
YO8RAA-3 Heard 06/05 11:40:38z Send another YO8RAA-9,YO8RAA-5,YR8C-10,YO3GWM-5,YR100R-11,YO3KXL-10,YO3JWM-3,
YO8RAA-3 Heard 06/05 11:05:18z Send another YO3IQI-2,YO3FBD-10,YO3IJ-1
YO8RAA-3 Heard 06/05 08:51:05z Send another YO8RAA-9,YO3KXL-10,YR8C-10,YO3JWM-3,YO3FBD-10
YO8RAA-3 Heard 06/05 08:49:27z Send another YO8RAA-9,YO3KXL-10,YR8C-10,YO3JWM-3
YO8RAA-3 NWS 06/05 08:49:22z Send another yo8raa@yahoo.com ...73 Mircea